خدمات اقامت

جدول قیمتگذاری خدمات اقامت با صبحانه (ردیف 1 تا 7)، کلیه قیمتها به تومان، اعتبار تا 31 مرداد 1398

نوعتعداد اتاقشرحشماره اتاقهاحداقل ظرفیتحداکثر ظرفیتقیمت 1 نفر شبهر نفرشب اضافهقیمت هر اتاقظرفیت رختخوابیظرفیت رختخوابی کل
11رختخواب25-1560,000-900,0001565
22رختخواب1و281060,00030,000540,00020
310لمکده (کرسی)7 تا 162380,00040,000200,00030
نوعتعداد اتاقشرحشماره اتاقهاحداقل ظرفیتحداکثر ظرفیتقیمت 1 نفر شبهر نفرشب اضافهقیمت هر اتاقظرفیت تختخوابیظرفیت تختخوابی کل
42تختدار18و19-1370,000-910,0002691
51تختدار با حمام دستشویی20-1380,000-1,040,00013
64تختدار3 تا 6-880,000-640,00032
74تختدار21 تا 24-580,000-400,00020
نوعتعداد اتاقشرحشماره اتاقهاحداقل ظرفیتحداکثر ظرفیتقیمت 1 نفر شبهر نفرشب اضافهقیمت اتاقظرفیت گروهیظرفیت تختخوابی کل
81اقامت سفره خانه-507032,00016,0001,920,0007070